• Winkelwagen
  0 Product(en) € 0,00
  • 0 Product(en) € 0,00

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Evolution Store

Artikel: 1: Definities

1.1 Onder "leverancier" wordt in deze voorwaarden verstaan de besloten vennootschap Evolution Store en alle met Evolution Store in concern verband verbonden vennootschappen.

1.2 Onder "afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon tot wie leverancier een aanbieding richt en iedere (rechts) persoon die met leverancier een koop- of een andere overeenkomst afsluit.

1.3 Onder "product" wordt in deze voorwaarden verstaan: zaken alsmede diensten, zoals onderhoud, installatie, advies en inspectie.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door leverancier.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij deze door leverancier schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Afwijkingen van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kunnen slechts schriftelijk geschieden.

Artikel 3: Aanbiedingen en/ of offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat het aanbod na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.

3.2 De door leverancier verstrekte brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn slechts van vrijblijvende aard en zijn niet bindend.

3.3 Leverancier behoudt zich het recht voor om bestellingen, zonder opgave van redenen, te weigeren dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1 Overeenkomsten alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop komen eerst tot stand indien en nadat leverancier deze schriftelijk heeft bevestigd of leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.

4.2 Indien door leverancier een bindende offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand op de dag van ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de aanbieding.

Pagina 2 van 8

Artikel 5: Hoofdelijke aansprakelijkheid

5.1 Indien de overeenkomst wordt aangegaan met twee of meerdere afnemers zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming daarvan.

Artikel 6: Prijzen/ BTW registratienummer

6.1 De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen vermeld in euro's.

6.2 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de overeenkomst geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, inkoopprijzen, grondstofprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s etc.) een verhoging ondergaan, is leverancier gerechtigd deze verhoging aan afnemer in rekening te brengen.

6.3 Afnemer is verplicht aan leverancier het correcte B.T.W.-registratienummer te verstrekken en om terstond mededeling te doen van enige wijziging daarvan. Indien afnemer deze verplichting niet nakomt zal de prijs automatisch worden verhoogd met de B.T.W. en andere bedragen voor zover leverancier die verschuldigd mocht zijn als gevolg van dit niet nakomen.

Artikel 7: Levering

7.1 De opgegeven levertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenkomen. In geval van vertragingen in de aflevering dient leverancier schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient leverancier een redelijke termijn te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Leverancier is gerechtigd tot het doen van deelleveranties en daarmee tot het verzenden van deelfacturen indien een gedeelte van een bestelling gereed is.

7.2 Bij een orderbedrag van € 500 of hoger geschiedt levering franco op een door afnemer aangegeven goed bereikbaar adres. Bij een orderbedrag beneden € 500 geschiedt de levering af de vestiging van leverancier en kunnen behandelkosten en/of administratiekosten worden doorberekend. Leverancier is gerechtigd de hier vermelde bedragen te wijzigen indien levering buiten Nederland dient plaats te vinden en / of indien kostenstijgingen hiertoe aanleiding geven. Het transport geschiedt, ook indien franco levering overeen is gekomen, altijd voor risico van afnemer, die zich desgewenst tegen dit risico dient te verzekeren. Leverancier is gerechtigd onder rembours aan afnemer te leveren. In dat geval worden de rembourskosten aan afnemer in rekening gebracht.

7.3 Indien afnemer op eerste sommatie van leverancier in gebreke is gebleven met voldoening van openstaande facturen, is leverancier gerechtigd alle toekomstige leveringen zonder voorafgaande aankondiging op te schorten en / of onder rembours aan afnemer te leveren en / of openstaande orders te annuleren.

Pagina 3 van 8

7.4 Indien de producten na het verstrijken van de leveringstermijn door afnemer niet zijn afgenomen, worden de producten (indien de opslagmogelijkheden van leverancier dit toelaten) voor rekening en risico van afnemer bij leverancier opgeslagen. Bij niet tijdige afname is leverancier gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de leveringstermijn de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van leverancier op schadevergoeding en onverminderd het recht van leverancier om tot verkoop van de producten aan derden over te gaan.

7.5 Indien leverancier voor verpakking en transport laadborden, pakkisten, kratten, containers e.d. (hierna "emballageproducten") ter beschikking heeft gesteld of door een derde heeft doen laten stellen, is afnemer verplicht, tenzij het om éénmalige verpakking gaat, de genoemde emballageproducten voor eigen rekening terug te zenden naar het door leverancier opgegeven adres, bij gebreke waarvan leverancier de kosten van deze emballageproducten aan afnemer in rekening kan brengen.

7.6 Indien een afnemer tevens handelt als dealer van leverancier en deze afnemer naar het oordeel van leverancier zijn functie als dealer niet naar behoren verricht, dan wel indien hij een zodanige bedrijfspolitiek voert of service verleent dat de door leverancier aan afnemer gecommuniceerde voorwaarden worden overtreden, dan wel indien hij aan leverancier cq. de reputatie van leverancier schade berokkent, is leverancier gerechtigd eventueel aan afnemer toegezegde kortingen en / of omzetbonussen en / of andere met afnemer overeengekomen condities in te trekken en afnemer van verdere leveringen uit te sluiten.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke omstandigheid die leverancier redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen of vermijden en waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, in- en uitvoer en transportverboden, overheidsmaatregelen, niet c.q. niet tijdig leveren door toeleveranciers en beschadiging van de voor de overeenkomst benodigde productiemiddelen.

8.2 Indien zich een overmacht situatie voordoet is leverancier gerechtigd om de levering zoveel later te laten plaatsvinden als de overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer dan zes maanden na het tijdstip waarop geleverd had dienen te worden voortduurt, hebben partijen het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden. Indien de nakoming door leverancier als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

8.3 Leverancier is gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de overeenkomst dat reeds is uitgevoerd voordat de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Pagina 4 van 8

Artikel 9: Reclames

9.1 Zodra de producten door afnemer ontvangen zijn, dient afnemer direct vast te stellen of de producten waarneembaar in orde zijn en of zij qua aantal en soort in overeenstemming zijn met de gedane bestelling. Indien de door leverancier geleverde producten waarneembaar niet in orde zijn of qua aantal en / of soort niet in overeenstemming zijn met de gedane bestelling, is afnemer gehouden terstond bij de aflevering te reclameren en de gebreken te vermelden op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument c.q. aflevering bon. Dit vervoersdocument c.q. de aflevering bon wordt geacht een juiste omschrijving en opgave te bevatten van de afgeleverde goederen. Reclames wegens andere gebreken dienen te geschieden binnen 8 werkdagen nadat afnemer deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren.

9.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na factuurdatum van de facturen.

9.3 Bij gebreke van tijdige reclames, wordt afnemer geacht het product, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.

9.4 Het indienen van een reclame ontslaat afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van leverancier.

9.5 Indien de reclames door leverancier gegrond worden bevonden, zal leverancier (naar haar keuze) zorg dragen voor reparatie of vervanging van de producten of overgaan tot het vergoeden van de factuurwaarde van de gebrekkige producten.

9.6 Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door afnemer of derden.

9.7 Indien binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur geen levering heeft plaatsgevonden, dient afnemer dit schriftelijk aan leverancier te melden, onder vermelding van het bestelnummer en / of ordernummer. Bij gebreke van tijdige melding worden de goederen geacht te zijn geleverd.

Artikel 10: Garantie

10.1 Mocht tijdens het gebruik van de door leverancier aan afnemer geleverde producten blijken dat de werking van de producten niet aan de voor normaal gebruik daarvan aan het product te stellen eisen voldoet, zulks als gevolg van materiaal- of fabricagefouten, dan wordt het betreffende product gratis door leverancier vervangen of gerepareerd, zulks ter keuze van leverancier, mits afnemer hiervan binnen 12 maanden na aankoop schriftelijk melding heeft gemaakt bij leverancier. Op accessoires die zich op/aan de producten bevinden (met uitzondering van accupacks) wordt geen garantie verleend.

10.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmeting, kleuren etc. die uit technisch oogpunt niet kunnen worden voorkomen, dan wel die naar handelsgebruik zijn toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame.

Pagina 5 van 8

10.3 De in dit artikel gegeven garantie geldt niet indien de onjuiste werking van het geleverde product het gevolg is van onjuist gebruik c.q. onvoldoende of slecht onderhoud, normale slijtage, dan wel het niet juist opvolgen van de gebruiksvoorschriften.

10.4 De in dit artikel gegeven garantie komt te vervallen indien afnemer op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en / of reparaties aan het geleverde product verricht of laat verrichten.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot de nakoming van het in artikel 9.5 en artikel 10 bepaalde. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van leidinggevende functionarissen van leverancier of indien leverancier aansprakelijk zou zijn op grond van de dwingendrechtelijke regeling omtrent de productenaansprakelijkheid.

11.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 11.1 is leverancier niet gehouden tot het repareren van de producten of tot het leveren van vervangende producten, dan wel tot het vergoeden van de factuurwaarde indien:

a. de gebrekkige producten niet aan leverancier ter beschikking zijn gesteld;

b. afnemer zich niet strikt gehouden heeft aan de bewaarvoorschriften van de geleverde producten, waardoor het niet meer mogelijk is de juistheid van de door afnemer geuite klachten te onderzoeken.

11.3 Leverancier is, ook indien haar onverhoopt geen beroep op het in lid 1 bepaalde, kan toekomen, slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreeks en uitsluiten gevolg is van haar schuld, met dien verstande dat:

leverancier nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade (waaronder winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade);

leverancier niet aansprakelijk is voor hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van deze hulppersonen).

11.4 De aansprakelijkheid van leverancier zal in ieder geval beperkt zijn tot het factuurbedrag van het betreffende product exclusief BTW.

11.5 Afnemer vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met of voortvloeiende uit door leverancier geleverde goederen.

Pagina 6 van 8

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle door leverancier afgeleverde producten blijven eigendom van leverancier totdat afnemer de koopprijs alsmede enige andere vordering als bedoeld in art. 3: 92 lid 2 BW heeft voldaan.

12.2 Afnemer verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van leverancier een pandrecht te vestigen als bedoeld in art. 3: 239 BW op de uit de verkoop van de door leverancier geleverde producten voortvloeiende vorderingen op derden.

12.3 Afnemer geeft leverancier het onvoorwaardelijke en onherroepelijke recht om voor de uitoefening van haar eigendomsrechten al die plaatsen te betreden waar de aan leverancier toebehorende producten zich bevinden alsmede om deze producten aldaar mee te nemen.

Artikel 13: Betaling, rente en kosten

13.1 Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder enige korting, opschorting of verrekening te geschieden, hetzij netto- contant bij aflevering, hetzij door middel van storting door overmaking op een door leverancier aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum, dit naar keuze van leverancier. Betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

13.2 Indien geen volledige betaling binnen 14 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

13.3 In afwijking van de geldende geliquideerde tarieven, komen de volledige door leverancier te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal €100,-.

13.4 Betalingen door afnemer aan leverancier strekken eerst in mindering op openstaande rente en kosten en daarna op de oudste opeisbare factuur.

13.5 Leverancier is gerechtigd door afnemer verschuldigde bedragen uit welke hoofde dan ook (onder andere inzake onterecht afgetrokken kortingen, verzend- en/of rembourskosten en niet betaalde doch wel in rekening gebracht interestkosten) te verrekenen met door leverancier aan afnemer uit welk hoofde dan ook verschuldigde bedragen (onder andere uit hoofde van toegezegde omzetbonussen, kortingen en / of andere overeengekomen condities).

Pagina 7 van 8

Artikel 14: Annulering

14.1 Annulering van afnemer van een met leverancier afgesloten overeenkomst kan uitsluitend met instemming van leverancier geschieden. Wanneer leverancier met annulering instemt is leverancier gerechtigd terstond een contractuele boete van 25% van de factuurwaarde (inclusief BTW) aan afnemer op te leggen.

Artikel 15: Ontbinden en opschorting

15.1 In gevallen dat afnemer:

a. in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;

b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

c. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijke gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;

d. in verzuim is met verplichtingen welke voortvloeien uit een met leverancier afgesloten overeenkomst;

zijn alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft leverancier de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat afnemer zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft gesteld of de overeenkomst te ontbinden waarbij afnemer aansprakelijk is voor alle door leverancier geleden en te lijden schade.

Artikel 16: Wederverkoop/ zorgplicht

16.1 De producten mogen slechts in de originele ongewijzigde verpakking door afnemer worden doorgeleverd. Afnemer zal de van leverancier afkomstige en van enigerlei merk of aanduiding of kenteken voorziene verpakking nimmer voor het weder verpakken van enig product gebruiken.

16.2 Afnemer zal de geleverde producten steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de producten dan wel de reputatie van de merken zouden kunnen worden aangetast.

Pagina 8 van 8

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op met leverancier afgesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) uitgesloten.

17.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door een volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

17.3 Het in lid 2 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van leverancier het geschil voor te leggen aan de volgens normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter.

Download algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Evolution Store

Particulieren (bedrijven zie verder onderaan):

Algemene Voorwaarden 
 
Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
 
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
EvolutionStore / Infrarood Nederland
Koningsspil 4
4661 TW Halsteren;
 
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 
Artikel 4 - Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 
Artikel 5 - De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
  
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 
Artikel 11 - De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 
Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 
Artikel 13 - Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 
Artikel 15 - Betaling
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 
Artikel 16 - Klachtenregeling
 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 17 - Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 
 
Voor bedrijven:

Artikel: 1: Definities

1.1 Onder "leverancier" wordt in deze voorwaarden verstaan de besloten vennootschap Evolution Store en alle met Evolution Store in concern verband verbonden vennootschappen.

1.2 Onder "afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon tot wie leverancier een aanbieding richt en iedere (rechts) persoon die met leverancier een koop- of een andere overeenkomst afsluit.

1.3 Onder "product" wordt in deze voorwaarden verstaan: zaken alsmede diensten, zoals onderhoud, installatie, advies en inspectie.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door leverancier.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij deze door leverancier schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Afwijkingen van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kunnen slechts schriftelijk geschieden.

Artikel 3: Aanbiedingen en/ of offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat het aanbod na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.

3.2 De door leverancier verstrekte brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn slechts van vrijblijvende aard en zijn niet bindend.

3.3 Leverancier behoudt zich het recht voor om bestellingen, zonder opgave van redenen, te weigeren dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1 Overeenkomsten alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop komen eerst tot stand indien en nadat leverancier deze schriftelijk heeft bevestigd of leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.

4.2 Indien door leverancier een bindende offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand op de dag van ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de aanbieding.

Pagina 2 van 8

Artikel 5: Hoofdelijke aansprakelijkheid

5.1 Indien de overeenkomst wordt aangegaan met twee of meerdere afnemers zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming daarvan.

Artikel 6: Prijzen/ BTW registratienummer

6.1 De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen vermeld in euro's.

6.2 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de overeenkomst geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, inkoopprijzen, grondstofprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s etc.) een verhoging ondergaan, is leverancier gerechtigd deze verhoging aan afnemer in rekening te brengen.

6.3 Afnemer is verplicht aan leverancier het correcte B.T.W.-registratienummer te verstrekken en om terstond mededeling te doen van enige wijziging daarvan. Indien afnemer deze verplichting niet nakomt zal de prijs automatisch worden verhoogd met de B.T.W. en andere bedragen voor zover leverancier die verschuldigd mocht zijn als gevolg van dit niet nakomen.

Artikel 7: Levering

7.1 De opgegeven levertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenkomen. In geval van vertragingen in de aflevering dient leverancier schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient leverancier een redelijke termijn te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Leverancier is gerechtigd tot het doen van deelleveranties en daarmee tot het verzenden van deelfacturen indien een gedeelte van een bestelling gereed is.

7.2 Bij een orderbedrag van € 500 of hoger geschiedt levering franco op een door afnemer aangegeven goed bereikbaar adres. Bij een orderbedrag beneden € 500 geschiedt de levering af de vestiging van leverancier en kunnen behandelkosten en/of administratiekosten worden doorberekend. Leverancier is gerechtigd de hier vermelde bedragen te wijzigen indien levering buiten Nederland dient plaats te vinden en / of indien kostenstijgingen hiertoe aanleiding geven. Het transport geschiedt, ook indien franco levering overeen is gekomen, altijd voor risico van afnemer, die zich desgewenst tegen dit risico dient te verzekeren. Leverancier is gerechtigd onder rembours aan afnemer te leveren. In dat geval worden de rembourskosten aan afnemer in rekening gebracht.

7.3 Indien afnemer op eerste sommatie van leverancier in gebreke is gebleven met voldoening van openstaande facturen, is leverancier gerechtigd alle toekomstige leveringen zonder voorafgaande aankondiging op te schorten en / of onder rembours aan afnemer te leveren en / of openstaande orders te annuleren.

Pagina 3 van 8

7.4 Indien de producten na het verstrijken van de leveringstermijn door afnemer niet zijn afgenomen, worden de producten (indien de opslagmogelijkheden van leverancier dit toelaten) voor rekening en risico van afnemer bij leverancier opgeslagen. Bij niet tijdige afname is leverancier gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de leveringstermijn de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van leverancier op schadevergoeding en onverminderd het recht van leverancier om tot verkoop van de producten aan derden over te gaan.

7.5 Indien leverancier voor verpakking en transport laadborden, pakkisten, kratten, containers e.d. (hierna "emballageproducten") ter beschikking heeft gesteld of door een derde heeft doen laten stellen, is afnemer verplicht, tenzij het om éénmalige verpakking gaat, de genoemde emballageproducten voor eigen rekening terug te zenden naar het door leverancier opgegeven adres, bij gebreke waarvan leverancier de kosten van deze emballageproducten aan afnemer in rekening kan brengen.

7.6 Indien een afnemer tevens handelt als dealer van leverancier en deze afnemer naar het oordeel van leverancier zijn functie als dealer niet naar behoren verricht, dan wel indien hij een zodanige bedrijfspolitiek voert of service verleent dat de door leverancier aan afnemer gecommuniceerde voorwaarden worden overtreden, dan wel indien hij aan leverancier cq. de reputatie van leverancier schade berokkent, is leverancier gerechtigd eventueel aan afnemer toegezegde kortingen en / of omzetbonussen en / of andere met afnemer overeengekomen condities in te trekken en afnemer van verdere leveringen uit te sluiten.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke omstandigheid die leverancier redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen of vermijden en waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, in- en uitvoer en transportverboden, overheidsmaatregelen, niet c.q. niet tijdig leveren door toeleveranciers en beschadiging van de voor de overeenkomst benodigde productiemiddelen.

8.2 Indien zich een overmacht situatie voordoet is leverancier gerechtigd om de levering zoveel later te laten plaatsvinden als de overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer dan zes maanden na het tijdstip waarop geleverd had dienen te worden voortduurt, hebben partijen het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden. Indien de nakoming door leverancier als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

8.3 Leverancier is gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de overeenkomst dat reeds is uitgevoerd voordat de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Pagina 4 van 8

Artikel 9: Reclames

9.1 Zodra de producten door afnemer ontvangen zijn, dient afnemer direct vast te stellen of de producten waarneembaar in orde zijn en of zij qua aantal en soort in overeenstemming zijn met de gedane bestelling. Indien de door leverancier geleverde producten waarneembaar niet in orde zijn of qua aantal en / of soort niet in overeenstemming zijn met de gedane bestelling, is afnemer gehouden terstond bij de aflevering te reclameren en de gebreken te vermelden op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument c.q. aflevering bon. Dit vervoersdocument c.q. de aflevering bon wordt geacht een juiste omschrijving en opgave te bevatten van de afgeleverde goederen. Reclames wegens andere gebreken dienen te geschieden binnen 8 werkdagen nadat afnemer deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren.

9.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na factuurdatum van de facturen.

9.3 Bij gebreke van tijdige reclames, wordt afnemer geacht het product, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.

9.4 Het indienen van een reclame ontslaat afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van leverancier.

9.5 Indien de reclames door leverancier gegrond worden bevonden, zal leverancier (naar haar keuze) zorg dragen voor reparatie of vervanging van de producten of overgaan tot het vergoeden van de factuurwaarde van de gebrekkige producten.

9.6 Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door afnemer of derden.

9.7 Indien binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur geen levering heeft plaatsgevonden, dient afnemer dit schriftelijk aan leverancier te melden, onder vermelding van het bestelnummer en / of ordernummer. Bij gebreke van tijdige melding worden de goederen geacht te zijn geleverd.

Artikel 10: Garantie

10.1 Mocht tijdens het gebruik van de door leverancier aan afnemer geleverde producten blijken dat de werking van de producten niet aan de voor normaal gebruik daarvan aan het product te stellen eisen voldoet, zulks als gevolg van materiaal- of fabricagefouten, dan wordt het betreffende product gratis door leverancier vervangen of gerepareerd, zulks ter keuze van leverancier, mits afnemer hiervan binnen 12 maanden na aankoop schriftelijk melding heeft gemaakt bij leverancier. Op accessoires die zich op/aan de producten bevinden (met uitzondering van accupacks) wordt geen garantie verleend.

10.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmeting, kleuren etc. die uit technisch oogpunt niet kunnen worden voorkomen, dan wel die naar handelsgebruik zijn toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame.

Pagina 5 van 8

10.3 De in dit artikel gegeven garantie geldt niet indien de onjuiste werking van het geleverde product het gevolg is van onjuist gebruik c.q. onvoldoende of slecht onderhoud, normale slijtage, dan wel het niet juist opvolgen van de gebruiksvoorschriften.

10.4 De in dit artikel gegeven garantie komt te vervallen indien afnemer op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en / of reparaties aan het geleverde product verricht of laat verrichten.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot de nakoming van het in artikel 9.5 en artikel 10 bepaalde. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van leidinggevende functionarissen van leverancier of indien leverancier aansprakelijk zou zijn op grond van de dwingendrechtelijke regeling omtrent de productenaansprakelijkheid.

11.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 11.1 is leverancier niet gehouden tot het repareren van de producten of tot het leveren van vervangende producten, dan wel tot het vergoeden van de factuurwaarde indien:

a. de gebrekkige producten niet aan leverancier ter beschikking zijn gesteld;

b. afnemer zich niet strikt gehouden heeft aan de bewaarvoorschriften van de geleverde producten, waardoor het niet meer mogelijk is de juistheid van de door afnemer geuite klachten te onderzoeken.

11.3 Leverancier is, ook indien haar onverhoopt geen beroep op het in lid 1 bepaalde, kan toekomen, slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreeks en uitsluiten gevolg is van haar schuld, met dien verstande dat:

leverancier nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade (waaronder winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade);

leverancier niet aansprakelijk is voor hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van deze hulppersonen).

11.4 De aansprakelijkheid van leverancier zal in ieder geval beperkt zijn tot het factuurbedrag van het betreffende product exclusief BTW.

11.5 Afnemer vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met of voortvloeiende uit door leverancier geleverde goederen.

Pagina 6 van 8

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle door leverancier afgeleverde producten blijven eigendom van leverancier totdat afnemer de koopprijs alsmede enige andere vordering als bedoeld in art. 3: 92 lid 2 BW heeft voldaan.

12.2 Afnemer verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van leverancier een pandrecht te vestigen als bedoeld in art. 3: 239 BW op de uit de verkoop van de door leverancier geleverde producten voortvloeiende vorderingen op derden.

12.3 Afnemer geeft leverancier het onvoorwaardelijke en onherroepelijke recht om voor de uitoefening van haar eigendomsrechten al die plaatsen te betreden waar de aan leverancier toebehorende producten zich bevinden alsmede om deze producten aldaar mee te nemen.

Artikel 13: Betaling, rente en kosten

13.1 Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder enige korting, opschorting of verrekening te geschieden, hetzij netto- contant bij aflevering, hetzij door middel van storting door overmaking op een door leverancier aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum, dit naar keuze van leverancier. Betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

13.2 Indien geen volledige betaling binnen 14 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

13.3 In afwijking van de geldende geliquideerde tarieven, komen de volledige door leverancier te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal €100,-.

13.4 Betalingen door afnemer aan leverancier strekken eerst in mindering op openstaande rente en kosten en daarna op de oudste opeisbare factuur.

13.5 Leverancier is gerechtigd door afnemer verschuldigde bedragen uit welke hoofde dan ook (onder andere inzake onterecht afgetrokken kortingen, verzend- en/of rembourskosten en niet betaalde doch wel in rekening gebracht interestkosten) te verrekenen met door leverancier aan afnemer uit welk hoofde dan ook verschuldigde bedragen (onder andere uit hoofde van toegezegde omzetbonussen, kortingen en / of andere overeengekomen condities).

Pagina 7 van 8

Artikel 14: Annulering

14.1 Annulering van afnemer van een met leverancier afgesloten overeenkomst kan uitsluitend met instemming van leverancier geschieden. Wanneer leverancier met annulering instemt is leverancier gerechtigd terstond een contractuele boete van 25% van de factuurwaarde (inclusief BTW) aan afnemer op te leggen.

Artikel 15: Ontbinden en opschorting

15.1 In gevallen dat afnemer:

a. in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;

b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

c. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijke gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;

d. in verzuim is met verplichtingen welke voortvloeien uit een met leverancier afgesloten overeenkomst;

zijn alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft leverancier de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat afnemer zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft gesteld of de overeenkomst te ontbinden waarbij afnemer aansprakelijk is voor alle door leverancier geleden en te lijden schade.

Artikel 16: Wederverkoop/ zorgplicht

16.1 De producten mogen slechts in de originele ongewijzigde verpakking door afnemer worden doorgeleverd. Afnemer zal de van leverancier afkomstige en van enigerlei merk of aanduiding of kenteken voorziene verpakking nimmer voor het weder verpakken van enig product gebruiken.

16.2 Afnemer zal de geleverde producten steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de producten dan wel de reputatie van de merken zouden kunnen worden aangetast.

Pagina 8 van 8

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op met leverancier afgesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) uitgesloten.

17.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door een volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

17.3 Het in lid 2 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van leverancier het geschil voor te leggen aan de volgens normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 18 - Kosten in geval van herroeping 
1.    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 19 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.    De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.